《声律启蒙》(卷下):三肴?3?

正见神传文化编辑小组


【正见网2009年05月10日】

【原文】

niú duì mǎ ,quǎn duì māo 。
牛对马,犬对猫。
zhǐ jiǔ duì jiā yáo 。
旨酒对嘉肴。
táo hóng duì liǔ lǜ ,zhú yè duì sōng shāo 。
桃红对柳绿,竹叶对松梢。
lí zhàng sǒu ,bù yī qiáo 。
藜杖叟,布衣樵。
běi yě duì dōng jiāo 。
北野对东郊。
bái jū xíng jiǎo jiǎo ,huáng niǎo yǔ jiāo jiāo 。
白驹形皎皎,黄鸟语交交。
huā pǔ chūn cán wú kè dào ,chái mén yè yǒng yǒu sēng qiāo 。
花圃春残无客到,柴门夜永有僧敲。
qiáng pàn jiā rén ,piāo yáng jìng bǎ qiū qiān wǔ ;
墙畔佳人,飘扬竞把秋千舞;
lóu qián gōng zǐ ,xiào yǔ zhēng jiāng cù jū pāo 。
楼前公子,笑语争将蹴坨抛。


ㄋㄧㄡ?ㄉㄨㄟ?ㄇㄚˇ,ㄑㄩㄢˇㄉㄨㄟ?ㄇㄠ 。
牛对马,犬对猫。
ㄓˇㄐㄧㄡˇㄉㄨㄟ?ㄐㄧㄚ ㄧㄠ?。
旨酒对嘉肴。
ㄊㄠ?ㄏㄨㄥ?ㄉㄨㄟ?ㄌㄧㄡˇㄌㄩ?,ㄓㄨ?ㄧㄝ?ㄉㄨㄟ?ㄙㄨㄥ ㄕㄠ 。
桃红对柳绿,竹叶对松梢。
ㄌㄧ?ㄓㄤ?ㄙㄡˇ,ㄅㄨ?ㄧ ㄑㄧㄠ? 。
藜杖叟,布衣樵。
ㄅㄟˇㄧㄝˇㄉㄨㄟ?ㄉㄨㄥ ㄐㄧㄠ 。
北野对东郊。
ㄅㄞ?ㄐㄩ ㄒㄧㄥ?ㄐㄧㄠˇㄐㄧㄠˇ,ㄏㄨㄤ?ㄋㄧㄠˇㄩˇㄐㄧㄠ ㄐㄧㄠ 。
白驹形皎皎,黄鸟语交交。
ㄏㄨㄚ ㄆㄨˇㄔㄨㄣ ㄘㄢ?ㄨ?ㄎㄜ?ㄉㄠ?,
花圃春残无客到,
ㄔㄞ?ㄇㄣ?ㄧㄝ?ㄩㄥˇㄧㄡˇㄙㄥㄑㄧㄠ 。
柴门夜永有僧敲。
ㄑㄧㄤ?ㄆㄢ?ㄐㄧㄚ ㄖㄣ?,ㄆㄧㄠ ㄧㄤ?ㄐㄧㄥ?ㄅㄚˇㄑㄧㄡ ㄑㄧㄢ ㄨˇ;
墙畔佳人,飘扬竞把秋千舞;
ㄌㄡ?ㄑㄧㄢ?ㄍㄨㄥ ㄗˇ,ㄒㄧㄠ?ㄩˇㄓㄥ ㄐㄧㄤ ㄘㄨ?ㄐㄩ?ㄆㄠ 。
楼前公子,笑语争将蹴坨抛。


【注释】

?1?牛:家畜名,属哺乳类反刍偶蹄动物,体肥大,四肢短,头有两角,力大能负重,适于拉车、耕田,肉可食,乳可饮,骨、角、皮可作器具,有黄牛、水牛、乳牛之分。

?2?马:家畜名,头小面长,耳朵直立,颈有鬃,尾丛生长毛,成总状;四肢长,草食性,性情温柔,善走,适于作为乘骑,种类很多。

?3?犬:狗。哺乳类食肉动物,口吻突出,犬齿锐利,是攻击防御的利器。听觉、视觉、嗅觉都很敏锐。被人类畜养后成为杂食性的家畜之一。

?4?猫:哺乳类食肉动物,爪牙锐利,动作敏捷,感觉灵敏,是老鼠的克星,家畜的一种。

?5?旨酒:美酒。旨,美味。

?6?嘉肴:滋味好的菜肴。嘉,美好。肴,煮熟的肉类食物。

?7?桃红对柳绿:红色的桃花对绿色的杨柳。

?8?竹叶对松梢:竹子的叶端对松树的末梢。

?9?藜杖叟:拄着用藜茎作成拐杖的老翁。藜,一年生草本植物,叶可食用,茎可作拐杖。

?10?布衣樵:穿着粗布衣服的砍柴人。樵,樵夫。即打柴人。

?11?北野对东郊:这是方位的对子,野与郊同义,都是指城郭之外的地方。

?12?白驹形皎皎:白色骏马的体态显得非常洁白。《诗经‧小雅‧白驹》有“皎皎白驹”之句。

?13?黄鸟语交交:黄雀啾啾的鸣叫声像在说话。《诗经‧秦风‧黄鸟》有“交交黄鸟”之句。

?14?花圃春残无客到:花园到了春天快终了的时候,百花凋零,也就没有赏花客来了。

?15?柴门夜永有僧敲:深夜里,还有云游的僧人来敲那简陋的柴门。唐诗人贾岛有“僧敲月下门”的诗句。

?16?佳人:年轻美貌的女子。

?17?秋千:一种运动游戏的器具。

?18?蹴坨:踢球。蹴,用脚踢东西。坨,古时皮作的足球。

?19?本段韵脚有:猫、肴、梢、樵、郊、交、敲、抛等。?肴韵押ao、ㄠ韵?


【故事分享】

堵不住的声音

周厉王是一位暴虐无道的君主,百姓都批评他,说他的坏话。召公?周文王庶子S],封于召,称召公,这里所称的召公是指继承他这个爵位的后代子孙。S],shì,ㄕ?。??就向厉王说:“你的政策,百姓都不能忍受了!”厉王听了非常生气,就找来一批卫国的巫师,命令他们到大街小巷去监视百姓的言行,凡是批评他的人,一经告发,立即处死。因此百姓们再也不敢在公开的场合说话了,在路上相见,只能以眼色来表示心中的不满和怨恨。

听不到批评声音的厉王,显得非常高兴,他把召公找来跟他说:“你看!我就有本事能够消除毁谤的声音,现在没有人再敢胡说了吧。”召公回说:“你这种作法只是把百姓的嘴堵住而已,要知道,堵住百姓的嘴巴,比堵塞河川更加危险。河川堵塞了,河水就会冲破堤防,到处横流,受到伤害的人必定很多。而禁绝百姓说话的权利,其后果也是一样严重。因此,负责治理河川的人会疏浚壅塞,导引河水顺畅的流通;而负责治理国家、百姓的人,就要引导百姓能够表达他们的心声,让他们能畅所欲言。所以,天子在听取政情的时候,会让三公九卿以及士大夫们,呈献劝善规过的诗篇;宫廷的乐官,呈献能辨别正邪的乐曲;掌理史籍的史官,要呈献所记录的数据,以作为鉴戒;天子的师傅们,要作规劝的箴言;瞍人?没有眼珠子的人?唱诗;蒙人?有眼珠而看不见的人?诵文;各行各业的工匠提出专业的建议;一般的百姓可以请人传达心声;天子身边的人要尽量规劝;皇亲国戚要帮助审察过失;乐官史官要以所听所闻明白告知;然后把各方面的意见加以归纳整理,進呈天子,再由天子衡量各项方案的可行性,决定是否采用。在这样的决策模式下,所推动的任何施政,一定都能执行而又不会违背情理。

百姓有口,就像大地上有山川一样,有了山川,才能够生产出动物、植物、矿物等各种物资来;也像原野上有肥沃的土地一样,有了肥沃的土地,才能够生长出我们吃的、穿的原料来。百姓口中所讲的话,可以让我们知道所推行的政策是对民众有利还是有害。把有利的好事继续往下做,把有害的坏事拿来参考改進,这样就等于是在创造丰富的国家资源呀。就是因为老百姓心中有了忧虑,所以才会用口把它宣泄出来,如果意见是好的,那就成全他们,怎么可以阻止他们说话呢?假如用杀人的方式来消弭他们的声音,我真不知道你的王位能维持多久?”

厉王对于召公的话听不進去,于是百姓不敢再出言批评。三年后,百姓实在忍无可忍,最后终于爆发了“国人暴动”。厉王逃到彘邑?今山西省霍县,彘,zhì,ㄓ??,十四年后逝世。

看了这段历史,让我们知道,扼杀言论自由自古即有,但也知道从来没有成功的例子,残暴的手段会让不满的声音暂时沉寂,但是不会消失,它转入地下、藏匿心中,它会聚沙成塔、汇集成河,终于有一天,那原本微弱、细小、零散、压抑的声音,突然在一夜之间,汇成一股沛然莫之能御的洪流,那时,再也没有任何手段可以堵塞这股山河为之变色的怒吼声了。

【佳句欣赏】

圆月照方窗,有规有矩。
南针指北角,分阴分阳。?相传为一才女新娘,智退闹房宾客的对子。作者佚名。?

三绝诗书画,一官归去来。?郑板桥辞官归里,友朋设宴送行,李啸村即席书赠此联,众皆称妙。?

添加新评论

今日头版

文明新见

文明新见专题