《声律启蒙》(卷下):八庚?3?

正见神传文化编辑小组


【正见网2009年07月05日】

【原文】

yú duì liè ,diào duì gēng 。
渔对猎,钓对耕。
yù zhèn duì jīn shēng 。
玉振对金声。
zhì chéng duì yàn sài ,liǔ niǎo duì kuí qīng 。
雉城对雁塞,柳袅对葵倾。
chuī yù dí ,nòng yín shēng 。
吹玉笛,弄银笙。
ruǎn zhàng duì huán zhēng 。
阮杖对桓筝。
mò hū sōng chǔ shì ,zhǐ hào chǔ xiān shēng 。
墨呼松处士,纸号楮先生。
yǔ yì hǎo huā pān yuè xiàn ,fēng cuō xì liǔ yà fū yíng 。
雨>藕没ㄅ嗽老兀?绱晗噶?欠蛴??br>fǔ dòng qín xián ,jù jué zuò zhōng fēng yǔ zhì ;
抚动琴弦,遽觉座中风雨至;
é chéng shī jù ,yīng zhī chuāng wài guǐ shén jīng 。
哦成诗句,应知窗外鬼神惊。


ㄩ?ㄉㄨㄟ?ㄌㄧㄝ?,ㄉㄧㄠ?ㄉㄨㄟ?ㄍㄥ 。
渔对猎,钓对耕。
ㄩ?ㄓㄣ?ㄉㄨㄟ?ㄐㄧㄣ ㄕㄥ 。
玉振对金声。
ㄓ?ㄔㄥ?ㄉㄨㄟ?ㄧㄢ?ㄙㄞ?,ㄌㄧㄡˇㄋㄧㄠˇㄉㄨㄟ?ㄎㄨㄟ?ㄑㄧㄥ 。
雉城对雁塞,柳袅对葵倾。
ㄔㄨㄟ ㄩ?ㄉㄧ?,ㄋㄨㄥ?ㄧㄣ?ㄕㄥ 。
吹玉笛,弄银笙。
ㄖㄨㄢˇㄓㄤ?ㄉㄨㄟ??ㄏㄨㄢ??ㄓㄥ 。
阮杖对桓筝。
ㄇㄛ?ㄏㄨ ㄙㄨㄥ ㄔㄨˇㄕ?,ㄓˇㄏㄠ?ㄔㄨˇㄒㄧㄢ ㄕㄥ 。
墨呼松处士,纸号楮先生。
ㄩˇㄧ?ㄏㄠˇㄏㄨㄚ ㄆㄢ ㄩㄝ?ㄒㄧㄢ?,
雨>藕没ㄅ嗽老兀?
ㄈㄥ ㄘㄨㄛ ㄒㄧ?ㄌㄧㄡˇㄧㄚ?ㄈㄨ ㄧㄥ?。
风搓细柳亚夫营。
ㄈㄨˇㄉㄨㄥ?ㄑㄧㄣ?ㄒㄧㄢ?,ㄐㄩ?ㄐㄩㄝ?ㄗㄨㄛ?ㄓㄨㄥ ㄈㄥ ㄩˇㄓ?;
抚动琴弦,遽觉座中风雨至;
ㄜ?ㄔㄥ?ㄕ ㄐㄩ?,ㄧㄥ ㄓ ㄔㄨㄤ ㄨㄞ?ㄍㄨㄟˇㄕㄣ?ㄐㄧㄥ 。
哦成诗句,应知窗外鬼神惊。


【注释】

?1?玉振对金声:古代作乐先撞钟,以发声;乐将止,击磬以收众音。玉,此处指玉石制作的乐器“磬”。振,收韵。金,指金属材料制成的乐器“钟”。声,发声。典出《孟子‧万章下》:“集大成也者,金声而玉振之也。金声也者,始条理也;玉振之也者,终条理也。”
?2?雉城:即城墙。雉是一种鸟,又名野鸡,飞不过三丈,所以古代以城长三丈,高一丈为一雉。《礼记‧坊记》有“都城不过百雉”的记载。
?3?柳袅对葵倾:柳袅,柳树缭绕摇曳的样子。葵倾,葵花倾向着太阳。葵,一年生草本植物,种类繁多,此处指向日葵。
?4?弄:演奏乐器 。
?5?阮杖:指晋人阮修步行外出时所拄的拐杖。阮修常以百钱挂杖头,遇酒店就买酒独饮,世称其杖为阮杖。
?6?桓筝:指西汉末年沛国相县人桓谭,其父为汉成帝时的太乐令。桓谭博学多识,喜好音律,尤善弹琴筝。
?7?松处士:古代的墨大都以松烟制成,故把墨称为松处士。
?8?楮先生:古代制纸多以楮树皮为原料,因此称纸为楮先生?见韩愈〈毛颍传〉? 。
?9?露>藕没ㄅ嗽老兀郝端?笫?私?撕友粝亓钆嗽拦阒驳拿姥尢一ā⒗罨ā?
?10?风搓细柳亚夫营:微风搓揉着汉朝大将周亚夫驻兵的细柳营。周亚夫治军严谨有方,甚得汉文帝的赏识。细柳,地名,在今赕西咸阳附近。
?11?抚动琴弦,遽觉座中风雨至:当乐师抚动琴弦,弹奏乐曲的时候,突然觉得座席之中有风雨涌至的感觉。据说春秋时代,晋平公要求晋国最有名的乐师师旷弹奏《清角》让卫灵公欣赏。起初师旷不愿意,但经不起平公再三要求,于是弹了一曲,便有黑云涌出,再弹第二曲的时候,“大风至,大雨随之”,等弹奏第三曲的时候狂风大作,吹坏了帷幕,器皿、屋瓦、宾客一哄而散,平公自己也吓倒在地,狼狈不堪。
?12?哦成诗句,应知窗外鬼神惊:当吟咏再三,完成了诗句的时候,应该知道连窗外的鬼神都会感到震惊的。这是引用唐诗人杜甫〈寄李十二〉诗中“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”的句子,是对李白的称赞。
?13?本段韵脚有:耕、声、倾、笙、筝、生、营、惊等。?庚韵押eng、ㄥ韵。?


【故事分享】

三人成虎

战国时代魏国大夫庞恭奉命陪同太子到赵国的国都邯郸去当人质,出发前特别请求面见魏王,跟魏王说:“假如现在有一个人跑来向您报告说市集上有只老虎,您会相信吗?“魏王说:“不信。”庞恭再问:“如果有第二个人也来说,您会相信吗?”魏王说:“嗯!我有点怀疑了。”庞恭又问:“如果这时第三个人也跑来说,您会相信吗?”魏王说:“我当然相信啦!”

庞恭正了一正衣帽,然后严肃的向魏王说:“其实市集上没有老虎是大家都知道的事,但是因为有三个人异口同声说有虎,就变成好像真的有老虎了。现在我要到赵国去了,邯郸距离魏国国都要比到市集远得多了,议论我的人一定超过三个,到那个时候,请大王要明察,不要受到影响。”魏王说:“我知道了!”

果如庞恭所预料的一样,当他离开魏国不久之后,就开始有人在魏王面前说庞恭的坏话,起初魏王还能保持清醒,不相信这些人的话,可是当谣言接二连三的扑向魏王的时候,魏王动摇了,他把庞恭的话抛到了九霄云外,不再相信庞恭。等到庞恭从邯郸回国,魏王竟然没有召见庞恭,彷佛朝廷中没有这个人似的,虽然庞恭有先见之明,事先给魏王打了预防针,可还是不敌谣言的迫害,从此就再也没有见到魏王了。

这个故事告诉了我们谣言的可怕,说的人多了,就连最亲信的人都会受骗上当,何况是一般人呢?谣言为什么会让人相信呢?因为谣言多半是传播负面不好消息的,恰好与人心不正,幸灾乐祸见不得别人好的妒嫉心相呼应,总希望别人失败,以显示自己的优越,所以别人姑妄言之,他就姑妄信之。那为什么要去传播呢?这是因为人有显示心。谣言是谎话,不敢堂堂正正的去讲,只有用耳语,小道来传播。因此让传播的人有一种比别人消息灵通的优越感,于是助长了谣言的泛滥。还有一个原因就是信息不足,在信息不足的环境中,人们对事实的真相无法取得,对信息的真伪无从查证,所以就以讹传讹,一发不可收拾。如果造谣的人是个人,还比较容易澄清,如果是国家政府有计划的造谣生事,打压异己,那么想要澄清,就得靠有正义感的明智之士花上很多的人力、时间甚至于生命来揭露举发,尤其是在言论受到箝制、信息受到封杀的地方。

古人说:“谣言止于智者。”当一件真相不明的传言初起的时候,虽然我们不能立即分辨真伪,但是我们可以不传。我们不能做害人的帮凶,因为制造谣言的目的就是要害人,而且只有坏人才想害人,他巴不得你传得愈广愈好,所以你把谣言传出去,等于就是在帮助坏人,迫害好人。如果能够不传,也就是间接在协助找出事实的真相,让是、非、正、邪公诸于世,还受害者一个公道与清白。但是谣言在流传期间,受害者所受的煎熬与痛苦却是永远无法弥补的,这不是身陷其境的人所能了解的,所以我们要慎言、修口,即使不能救人,也不要害人。


【佳句欣赏】

将相额头堪走马。
王侯肚里好撑船。?摘自集韵增广一书。?

绣鞋绣凤凤穿花,鞋行凤舞。
画扇画鱼鱼逐浪,扇动鱼游。?字面工整,对仗和谐,才人之笔,惜佚名。?

添加新评论

今日头版

文明新见

文明新见专题