《声律启蒙》(卷下):八庚?1?

正见神传文化编辑小组


【正见网2009年07月03日】

shēn duì qiǎn ,zhòng duì qīng 。
深对浅,重对轻。
yǒu yǐng duì wú shēng 。
有影对无声。
fēng yāo duì dié chì ,sù zuì duì yú chéng 。
蜂腰对蝶翅,宿醉对余酲。
tiān běi quē ,rì dōng shēng 。
天北缺,日东生。
dú wò duì tóng xíng 。
独卧对同行。
hán bīng sān chǐ hòu ,qiū yuè shí fēn míng 。
寒冰三尺厚,秋月十分明。
wàn juàn shū róng xián kè lǎn ,yì zūn jiǔ dài gù rén qīng 。
万卷书容闲客览,一樽酒待故人倾。
xīn chǐ táng xuán ,yàn kàn ní cháng zhī qǔ ;
心侈唐玄,厌看霓裳之曲;
yì jiāo chén zhǔ ,bǎo wén yù shù zhī gēng 。
意骄陈主,饱闻玉树之赓。


ㄕㄣ ㄉㄨㄟ?ㄑㄧㄢˇ,ㄓㄨㄥ?ㄉㄨㄟ?ㄑㄧㄥ 。
深对浅,重对轻。
ㄧㄡˇㄧㄥˇㄉㄨㄟ?ㄨ?ㄕㄥ 。
有影对无声。
ㄈㄥ ㄧㄠ ㄉㄨㄟ?ㄉㄧㄝ?ㄔ?,ㄙㄨ?ㄗㄨㄟ?ㄉㄨㄟ?ㄩ?ㄔㄥ?。
蜂腰对蝶翅,宿醉对余酲。
ㄊㄧㄢ ㄅㄟˇㄑㄩㄝ ,ㄖ?ㄉㄨㄥ ㄕㄥ 。
天北缺,日东生。
ㄉㄨ?ㄨㄛ?ㄉㄨㄟ?ㄊㄨㄥ?ㄒㄧㄥ?。
独卧对同行。
ㄏㄢ?ㄅㄧㄥ ㄙㄢ ㄔˇㄏㄡ?,ㄑㄧㄡ ㄩㄝ?ㄕ?ㄈㄣ ㄇㄧㄥ?。
寒冰三尺厚,秋月十分明。
ㄨㄢ?ㄐㄩㄢ?ㄕㄨ ㄖㄨㄥ?ㄒㄧㄢ?ㄎㄜ?ㄌㄢˇ,
万卷书容闲客览,
ㄧ?ㄗㄨㄣ ㄐㄧㄡˇㄉㄞ?ㄍㄨ?ㄖㄣ?ㄑㄧㄥ 。
一樽酒待故人倾。
ㄒㄧㄣ ㄔˇㄊㄤ?ㄒㄩㄢ?,ㄧㄢ?ㄎㄢ?ㄋㄧ?ㄔㄤ?ㄓ ㄑㄩˇ;
心侈唐玄,厌看霓裳之曲;
ㄧ?ㄐㄧㄠ ㄔㄣ?ㄓㄨˇ,ㄅㄠˇㄨㄣ?ㄩ?ㄕㄨ?ㄓ ㄍㄥ 。
意骄陈主,饱闻玉树之赓。


【注释】

?1?宿醉:以前积累下来的醉意,或作隔夜之醉解。醉,喝酒太多,神志不清。
?2?余酲:尚未解除的酒后不适。酲,喝酒后,身体不舒服的现象。
?3?天北缺:传说上古时共工氏与颛顼?zhuān xù、ㄓㄨㄢ ㄒㄩ??争帝位,失败后共工怒触不周之山,造成天柱折,地维绝,于是天倾西北,地陷东南。?《淮南子‧天文训》?
?4?万卷书:形容书籍很多。卷,书册。书在中国唐朝以前为卷轴,故称卷。至唐末宋初因抄录的方式改变而成为书册。
?5?一樽酒:一杯酒。樽,木制的酒杯。
?6?心侈唐玄,厌看霓裳之曲:心志奢侈的唐玄宗,厌看〈霓裳羽衣曲〉。〈霓裳羽衣曲〉是唐玄宗为杨贵妃量身订做的舞曲,经常要贵妃表演,但是安史之乱以后,贵妃玉殒,唐玄宗怕引起伤感,就不喜欢再看了。
?7?意骄陈主,饱闻玉树之赓:意兴骄纵的南朝陈后主,满耳都是酬和〈玉树后庭花〉的诗词。陈主,指南朝陈国后主陈叔宝,喜爱宫廷生活,不问国事,常召集大臣在宫中饮酒作诗,互相赠答,再把最艳丽的谱成歌曲,由宫女咏唱,其中以〈玉树后庭花〉最有名。后来陈国被隋所灭。赓,诗词酬和。
?8?本段韵脚有:轻、声、酲、生、行、明、倾、赓等。?庚韵押eng、ㄥ韵。?

【故事分享】

曲突徙薪

这是一句成语,它有一个故事,这个故事记录在《汉书‧霍光传》里,意思是在灾难未发生之前就要做防止发生的准备。突就是烟囱,薪就是柴火。

从前有一个客人经过主人家的时候,看到主人家厨房灶上的烟囱,直通通的接到地上,而且旁边还堆放了许多的柴火,于是向主人進言,要他把烟囱改为弯曲的形状,同时把柴火搬开,不要跟烟囱靠在一起,不然的话,会很容易引发火灾的。

主人听了之后一笑置之,没有理会。

没过多久,主人家里的厨房果然引发了火灾,左右隔壁的邻居都赶紧出来帮忙灭火,火灾因此得以平熄。主人非常感谢邻里的帮助,以致没有酿成大灾,于是杀牛宰羊,大办酒席来酬谢邻居,凡是身体发肤受到灼、烫伤的,都被延请到上席,其余的也按灭火功劳的大小,依次就坐,但是没有邀请那位提出警告建议的客人。

有人向主人反映:“假如当初能够接受客人的建议,如今也就不必浪费这些牛、酒来宴客了,也没有火灾的发生了。现在你论功行赏,却把建议防患未然的人给遗忘了,是不是有点忘恩负义呀?”主人一听,立刻悟到自己的不是,随即派人把那位客人请来喝酒。后人就把那位客人的建议“曲突徙薪”当作未雨绸缪,预防万一来解释。

这个故事也许是虚拟的,但是它告诉我们一个防患未然的道理,有许多的灾难是人自己造出来的,故事中的主人,把柴草堆放在排放炉灶烟火的烟囱旁,就像把大米放在老鼠窝旁一样,谁能担保不出事呢?人也是如此,如果我们终日与邪恶为伍,给了邪恶一个宽松的环境,那么邪恶一定会趁虚而入,让我们身心受害,甚至于沦为邪恶,所以远离邪恶或制止邪恶,或改变邪恶都是防止受害的方法,但是要量力而为,及早去做,这就是防患未然。亡羊补牢虽然说是未为晚也,但总是受到了伤害,给自己增加了一难,也是不值得的事,不如发现问题立即改善来得轻松又省事。


【佳句欣赏】

立定脚跟撑起脊。
展开眼界放平心。?此联有励志之意,可置之座右,常惕厉哉。?

友天下士。
读古人书。?字简意深。?

一楼集三楚精神,云鹤俱空梅笛在。
二水汇百川支派,古今无尽大江流。?萨湘琳撰汉阳黄鹤楼联。?

添加新评论

今日头版

文明新见

文明新见专题