《声律启蒙》(卷下):十二侵(3)

正见神传文化编辑小组


【正见网2009年09月06日】

【原文】

sī duì zhú ,jiàn duì qín ,sù zhì duì dān xīn 。
丝对竹,剑对琴,素志对丹心。
qiān chóu duì yí zuì ,hǔ xiào duì lóng yín 。
千愁对一醉,虎啸对龙吟。
zǐ hǎn yù ,bù yí jīn ,wǎng gǔ duì lái jīn 。
子罕玉,不疑金,往古对来今。
tiān hán zōu chuī lǜ ,suì hàn fù wéi lín 。
天寒邹吹律,岁旱傅为霖。
qú shuō zǐ guī wéi dì pò ,nóng zhī kǒng què shì jiā qín 。
渠说子规为帝魄,侬知孔雀是家禽。
qū zǐ chén jiāng, chù chù zhōu zhōng zhēng xì zòng ;
屈子沉江,处处舟中争系粽;
niú láng dù zhǔ ,jiā jiā tái shàng jìng chuān zhēn 。
牛郎渡渚,家家台上竞穿针。

ㄙ ㄉㄨㄟ? ㄓㄨ? ,ㄐㄧㄢ? ㄉㄨㄟ? ㄑㄧㄣ? ,ㄙㄨ? ㄓ? ㄉㄨㄟ? ㄉㄢ ㄒㄧㄣ 。
丝对竹,剑对琴,素志对丹心。
ㄑㄧㄢ ㄔㄡ? ㄉㄨㄟ? ㄧ? ㄗㄨㄟ? ,ㄏㄨˇ ㄒㄧㄠ? ㄉㄨㄟ? ㄌㄨㄥ? ㄧㄣ? 。
千愁对一醉,虎啸对龙吟。
ㄗˇ ㄏㄢˇ ㄩ? ,ㄅㄨ? ㄧ? ㄐㄧㄣ ,ㄨㄤˇ ㄍㄨˇ ㄉㄨㄟ? ㄌㄞ? ㄐㄧㄣ 。
子罕玉,不疑金,往古对来今。
ㄊㄧㄢ ㄏㄢ? ㄗㄡ ㄔㄨㄟ ㄌㄩ? ,ㄙㄨㄟ? ㄏㄢ? ㄈㄨ? ㄨㄟ? ㄌㄧㄣ? 。
天寒邹吹律,岁旱傅为霖。
ㄑㄩ? ㄕㄨㄛ ㄗˇ ㄍㄨㄟ ㄨㄟ? ㄉㄧ? ㄆㄛ? ,ㄋㄨㄥ? ㄓ ㄎㄨㄥˇ ㄑㄩㄝ? ㄕ? ㄐㄧㄚ ㄑㄧㄣ? 。
渠说子规为帝魄,侬知孔雀是家禽。
ㄑㄩ ㄗˇㄔㄣ? ㄐㄧㄤ ,ㄔㄨ? ㄔㄨ? ㄓㄡ ㄓㄨㄥ ㄓㄥ ㄒㄧ? ㄗㄨㄥ? ;
屈子沉江,处处舟中争系粽;
ㄋㄧㄡ? ㄌㄤ? ㄉㄨ? ㄓㄨˇ, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄚ ㄊㄞ? ㄕㄤ? ㄐㄧㄥ? ㄔㄨㄢ ㄓㄣ 。
牛郎渡渚,家家台上竞穿针。

【注释】

(1)丝对竹:丝,如琴、瑟等弦乐器。竹,如笛、箫等竹制的管乐器。
(2)素志:平生的志向。
(3)虎啸对龙吟:虎的叫声对龙的鸣声。后以“虎啸龙吟”为同类事情相感应。。
(4)子罕玉:子罕为春秋时宋国大夫,有人送之宝玉,子罕说“我以不贪为宝”,坚决拒收。
(5)不疑金:直不疑是汉朝人,有一次被人怀疑偷金,直不疑不加辩解,用自己的金还他,此人回家后找到金子后,深感惭愧,以“不疑金”称忠厚的长者。
(6)天寒邹吹律:邹衍为战国时的齐人,精通阴阳五行学说。传说战国时燕国,天寒而庄稼不生,邹衍吹律,使天气转暖, 万物皆生。律,竹管。古人以长短不同的十二根律管吹出十二个标准音,称十二律。
(7)岁旱傅为霖:商武丁以傅说为相,对他说:“若遇上大旱,我将你看成消除旱情的大雨。”霖,大雨。
(8)渠说子规为帝魄:传说战国时,杜宇为蜀王,号望帝,失国后思之不得,乃化作杜鹃鸟,啼血乃止。渠,在这里为“他”之意。帝魄,蜀王杜宇的魂魄。
(9)侬之孔雀是家禽:《佩文韵府》载,杨德祖九岁时,孔君平至其家中作客,桌上摆的水果中有杨梅。孔指之曰:“此为君家之果肴。”德祖应声答曰:“”未闻孔雀是夫子家禽。以彼此的姓开了玩笑。
(10)屈子沉江,处处舟中争系粽:传说屈原于阴历五月五日沉江,后人做粽子来悼念他,后来转为吃粽子的习俗,相沿至今。
(11)牛郎渡渚,家家台上竞穿针:相传七月七日为牛郎织女相会之日,家家妇女做彩楼高台,在庭中准备瓜果祭拜织女,穿七孔针,期望双手灵巧,称为乞巧。渚,水边。
(12)本段韵脚有:琴、心、吟、金、今、霖、禽、针。(侵韵押en、ㄣ韵,in、ㄧㄣ韵。)

【故事分享】

端午节吃棕子和赛龙舟

中国民间每到农历五月初五都要吃粽子,南方的水乡还举办赛龙舟。传说这风俗是为了纪念一位伟大的爱国诗人屈原。

据说,屈原从小就很注重衣冠整洁,还能经常内省,是位品德极为高尚的人。由于勤奋好学,屈原成年后,便已是一位学识渊博的难得人才。楚怀王即位后,他任过左徒、三闾大夫辅助楚怀王,当时他主张宣明法律制度以治理国家。

在用人上,他一向是推举贤能,并把技术传授给其他人,可以说是一位忠于朝廷,爱国恤民的好官。后来,却遭受到贵族子兰、靳尚等子虚乌有的迫害,他一度辞去了官职。后来。顷襄王即位时,他又被流放,并且长期流浪在沅湘流域,并在诗歌中吐露出自己的郁闷心情。

后来,顷襄王昏庸无能,连都城郢都也被秦攻破,屈原悲愤难捱,在公元前278年五月初五这一天,投泊罗江自尽了。

投江后,江面立刻波浪翻滚,天空电雷交加,附近人们得知消息便迅速赶来,于是纷纷驾起鱼船,冒着恶劣的天候,四处打捞。可是,捞了两天两夜也没找到屈原。

楚国人民非常怀念屈原。于是在五月初五这天,人们就划着小船,来到屈原当年自尽的泊罗江江心,把米饭投到江中祭祀屈大夫。

三年过去了的某个夜晚,百姓忽然梦见屈大夫穿着当年的衣服,戴着高挺的帽子,腰间还佩戴着宝剑,并且在身上挂着珍珠和美玉。人们恭敬地向他问侯、行礼,见他身体虚弱,就关心地问道:“三闾大夫,我们投至江中的米饭,你有吃到了吗?”屈原说:“谢谢你们!但是米饭都被江中的鱼、虾、龟、蚌吃了。”人们接着问:“”那该怎么办?屈原说道:“如果你们用青色的竹叶把米饭包起来,做成尖角的粽子,鱼、虾、龟、蚌以为是菱角,就不会吃了。”

隔年五月初五,人们按照屈原的话去做。没想到,屈原又给江边的百姓托梦,他说:“谢谢你们的粽子,我吃到部分了,但是很多也被江里的鱼、虾、龟、蚌抢去吃。”他说:“请你们把船装扮成龙的外型,再把粽子用五彩线系上,水里的鱼、虾、龟、蚌就不敢吃了,因为水里的一切都由龙王所管,五彩线则是他们最害怕的。”

一年一年下来,于是就留下了端午节吃粽子、赛龙舟的风俗。还有另一种传说:把粽子投入江中是要给鱼虾吃,不让他们吃屈原的尸体;而把船装扮成龙的外型,是可以驱走水中妖怪,才容易把屈原打捞上来。


【佳句欣赏】

.白云呈吉祥如意,绿竹见富贵平安。
.吉祥如意贺新岁,迎春接福喜临门。

添加新评论

今日头版

文明新见

文明新见专题