MTV:法轮大法好【正见网2012年01月26日】

压缩 MPG 文件 分段下载收看(每个~5MB,共32个文件)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)|
(11)
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20)|
(21)
| (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) |
(31)
| (32)

下载方法:按鼠标器右键,在弹出菜单中选择「目标文件保存为…」(Save Target As...)。

说明:将所有.rar 文件片段下载到同一个档案夹中,选其中的任何一个.rar文件解压缩后,即可得到原来的MPG文件。

 


歌曲 :法轮大法好

添加新评论