MTV:法轮大法好

【天音网2012年01月25日】

作者
演唱:关贵敏、邹小群;MTV:香港大法弟子
演唱

压缩 MPG 文件 分段下载收看(每个~5MB,共32个文件) (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) 下载方法:按鼠标器右键,在弹出菜单中选择「目标文件保存为…」(Save Target As...)。 说明:将所有.rar 文件片段下载到同一个档案夹中,选其中的任何一个.rar文件解压缩后,即可得到原来的MPG文件。

歌曲 :法轮大法好